Belastingen en retributies

geldALGEMEEN

Het gemeentebestuur haalt haar inkomsten onder meer uit belastingen. De belangrijkste zijn de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Een belasting die op alle gezinnen van toepassing is, is de dienstenbelasting.
Verder bestaan er nog enkele belastingen die voor bepaalde doelgroepen bestemd zijn, zoals de belasting op tweede verblijven.
Voor meer informatie betreffende de belastingen mag je steeds contact opnemen met de financiële dienst:
e-mailadres financiële dienst (afdeling belastingen)

BELASTINGEN

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad stelt jaarlijks de opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest vast. Op dit moment bedragen die in Bocholt 976,07.
reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat

De aanslagvoet voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat bedraagt 8 %.
reglement personenbelasting (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

de dienstenbelasting

Elk gezin  en alle rechtspersonen betalen in Bocholt dienstenbelasting. Deze belasting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Ze bedraagt € 55,00. Ieder gezinshoofd dat op 1 januari van het aanslagjaar in de bevolkingsregisters van Bocholt is ingeschreven, moet deze belasting betalen. Rechtspersonen betalen € 200,00.
retributiereglement dienstenbelasting gezinnen (gemeenteraad 28 november 2019 - gepubliceerd 2 december 2019)
retributiereglement dienstenbelasting rechtspersonen (gemeenteraad 28 november 2019 - gepubliceerd 2 december 2019)

belasting zandgroeven

Ten laste van de exploitatie van open zandgroeven, met zandwinning als doel, wordt een belasting geheven van € 0,59 per ton opgehaald zand. Deze belasting wordt geheven voor het jaar dat volgt op de beslissing.
reglement belasting zandgroeven (19 december 2013- gepubliceerd 6 januari 2014)

belasting op de afvalinzameling en -verwerking: machtiging inning aan Limburg.net voor het dienstjaar 2020-2025

Limburg.net zal vanaf 1 januari 2020 (en tot 31 december 2025) de volledige afvalfactuur innen voor de basisdienstverlening per gezin.  
Belastingsreglement directe inning afvalfactuur door Limburg.net 2016 (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

Let op: voor alle afvalstoffen die door Limburg.net worden ingezameld, zijn uitsluitend de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en makelaars, daartoe aangewezen door Limburg.net gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
Voor de afvalstoffen waar deze mogelijkheid expliciet opgenomen staat, mogen deze afvalstoffen worden meegegeven aan de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, nadat zij hiertoe expliciete machtiging hebben verkregen van het bevoegde gemeentelijk orgaan en op voorwaarde dat de andere voorwaarden zoals vermeld in huidig reglement worden nageleefd.  Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te geven aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars dan deze daartoe aangewezen door Limburg.net of door het bevoegde gemeentelijk orgaan. (politiereglement beheer en ophaling afvalstoffen)

afval - tarievenreglement 2020

Limburg.net zal vanaf 1 januari 2020 (en tot 31 december 2025) de volledige afvalfactuur innen voor de basisdienstverlening per gezin.  
Limburg.net - tarievenreglement (gemeenteraad 29 februari 2020 - gepubliceerd 5 maart 2020)

Limburg.net - belastingreglement afval - korting € 20,00 - goedkeuring

De belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen wordt voor elk gezin en alleenstaande in Bocholt met € 20,00 verminderd.
Limburg.net heeft gekozen voor een algemeen tarief dat voor alle aangesloten leden geldt, maar elke gemeente kan hiervan afwijken.
Nu berekend kon worden dat onder meer door het goed sorteren van de burgers, alle kosten (incl. containerpark) voor de afvalverwerking gedragen worden zonder het volledige bedrag op te vragen bij de Bocholter inwoners, kan er een algemene korting van € 20,00 rechtstreeks op de factuur toegestaan worden.
Limburg.net - belastingreglement afval - korting € 20,00 (gepubliceerd 6 juni 2017)

belasting op niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Er wordt met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de bedeling aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter alsook van gelijkgestelde producten, catalogi en kranten die publiciteit bevatten met handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. De belasting bedoelt uitsluitend drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling. Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De belasting bedraagt € 0.01 voor eenbladig drukwerk en € 0.03 voor meerbladig drukwerk. Klik hier voor voor een link naar het webformulier 'aangifte reclamedrukwerk'
belastingsreglement op niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (28 november 2019 - gepubliceerd 3 december 2019)

sluikstorten

Wie betrapt wordt op sluikstorten, draait op voor de kosten voor het weghalen van deze stoffen en betaalt daarvoor:
- gebruik losse medewerker = € 25,00 / uur / medewerker
- gebruik bestelwagen met chauffeur = € 35,00 / uur
- gebruik vrachtwagen met chauffeur = € 40,00 / uur
reglement sluikstorten (gemeenteraad  24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

belasting op gebouwen met een niet-gescheiden afvoersysteem

Van 1 januari 2020  tot 31 december 2025 wordt een directe belasting geheven op de gebouwen die niet beschikken over een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en gelegen zijn naast een openbare weg waar een gescheiden rioleringsstelsel werd aangelegd.
belastingsreglement gebouwen met een niet gescheiden riolering (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

belasting op leegstand van woningen en gebouwen

Een leegstaande woning is een woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.
Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomst de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden.
De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw bedraagt:
• € 1.200,00 (twaalf maanden na opname in het leegstandsregister)
• € 2.400,00 (tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister)
• € 3.600,00 (derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister, alsook latere verjaardagen van de opname in het leegstandsregister).
Jaarlijks wordt bij de verjaardag van de opname in het leegstandsregister nagegaan of er een vrijstelling toegekend kan worden. Indien een vrijstelling wordt toegekend, blijft men in de trap waarin men zicht bevon. Jaren van vrijstelling tellen dus niet mee voor de berekening van de belasting.
belastingsreglement op de leegstand van gebouwen (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen

Een woning of gebouw geldt als verwaarloosd wanneer het ernstige, zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbekking dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Er wordt een technisch verslag gebruikt om een pand te beoordelen.
De belasting voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw bedraagt:
• € 1.200,00 (twaalf maanden na opname in het verwaarlozingsregister)
• € 2.400,00 (tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het verwaarlozingsregister)
• € 3.600,00 (derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister, alsook latere verjaardagen van de opname in het verwaarlozingsregister).
Jaarlijks wordt bij de verjaardag van de opname in het verwaarlozingsregister nagegaan of er een vrijstelling toegekend kan worden. Indien een vrijstelling wordt toegekend, blijft men in de trap waarin men zicht bevon. Jaren van vrijstelling tellen dus niet mee voor de berekening van de belasting.
belastingsreglement op de verwaarlozing van gebouwen (gemeenteraad 24 oktober 2019) - gepubliceerd 25 oktober 2019

aanvragen hinderlijke inrichtingen

Deze belasting is te betalen bij het aanvragen tot het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, meer bepaald die inrichtingen die door het Vlarem in eerste klasse worden gerangschikt. De belasting bedraagt forfaitair  € 400,00. Op deze manier worden de publicatiekosten en de kosten van aangetekende zendingen gerecupereerd.
reglement hinderlijke inrichtingen

kampeerbelasting

Campinguitbaters betalen een kampeerbelasting ten bedrage van € 5,00 per kampeerinrichting.
reglement kampeerbelasting (19 december 2019 - gepubliceerd 23 december 2019) - aangifteformulier 2020

belasting op tweede verblijven

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf vormt van de eigenaar, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger. Tenten en verplaatsbare caravans worden niet beschouwd als tweede verblijven.
Er wordt een onderscheid gemaakt:
- een tweede verblijf op een vergund kampeerterrein: € 30,00 per jaar
- een tweede verblijf gelegen buiten een vergund kampeerterrein: € 500,00 per jaar
Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Indien men een aangifte wenst te doen van een tweede verblijf, kan men terecht bij dienst Financiën, 089 20 19 27.
reglement belasting tweede verblijven (28 november 2019 - gepubliceerd 3 december 2019) - aangifteformulier 2020

RETRIBUTIES

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie. 
Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

retibutie afgifte administratieve stukken

De belasting voor de afgifte van  administratieve stukken bedraagt o.a.:
- voor de huwelijksboekjes : € 20,00
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen: € 16,10
- elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder 12 jaar: € 6,40
- voor paspoorten: - 18 jaar: € 35,00. & +18jaar: € 65,00 - soed procedure: - 18 jaar: € 210,00. & + 18 jaar: € 240,00.
- voor rijbewijzen in bankkaartmodel: € 25,00.
- voor internationale rijbewijzen: € 21 ,00.
- verzenden van levensbewijzen naar buitenlandse pensioenkassen: € 2,00.
- fotokopies: zw A4 € 0,15 -  zw A3 € 0,25 - kleur A4 € 1,00 - kleur A3 € 2,00
reglement op de afgifte van administratieve stukken (28 november 2019 - gepubliceerd 2 december 2019)

werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

Als nutsmaatschappijen werken uitvoeren op grondgebied van de gemeente Bocholt moeten zij hiervoor een retributie betalen aan de gemeente. Dit geldt enkel voor werken die niet in samenspraak met of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De verschuldigde retributie bedraagt € 2,17 per dag voor werken in rijwegen,  € 1,63 per dag voor werken in voetpaden en en € 0,98 per dag voor werken in aardewegen.
retributiereglement nutsvoorzieningen (28 november 2019 - gepubliceerd 3 december 2019)

afleveren van uittreksels, inlichtingen en aangetekende zendingen betreffende de omgevingsvergunning

‘Er wordt met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie gevraagd voor het afleveren van allerlei administratieve stukken in het kader van de omgevingsvergunning.’
retributiereglement afleveren uitteksels, inlichtingen en aangetekende zendingen (28 november 2019 -  gepubliceerd 3 december 2019)

retributie standplaatsen markten

Marktkramers op de wekelijkse markten van Bocholt of Kaulille betalen € 150,00 voor een jaarabonnement of € 15,00 per maand.
Losse kramers (standwerkers) betalen € 7,50 per markt. Het gebruik van elektriciteit is hierin begrepen.
reglement standgeld markten  (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

retributie standplaatsen kermissen

Er wordt  in Bocholt geen standgeld meer geïnd voor het innemen van plaatsen op de kermissen (en andere festiviteiten). Er is enkel nog een uitzondering voor frietkramen en andere gelijkaardige horecauitbatingen. Zij betalen een forfaitaire som van € 100,00 per uitbating.
reglement standplaatsgeld kermissen (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

retributie huisvuilophaling kermissen, circussen en rondtrekkende gezelschappen

Het afval van foorkramers, circussen en andere rondreizende gezelschappen wordt opgehaald door de gemeentelijke technische dienst, op voorwaarde dat ze er een retributiesticker hebben opgeplakt. Een sticker kost € 3,00 en is dienstig voor een zak afval van max. 15 kg. 
reglement retributie huisvuilophaling kermissen, circussen en rondreizende gezelschappen (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

retributie waterverbruik hydranten

Organiseer je een activiteit en wens je water te gebruiken via een gemeentelijke vaste hydrant met meterteller, dan betaal je hiervoor een retributie van € 4,50 per m³.
reglement waterverbruik hydranten (7 april 2016 - gepubliceerd 12 april 2016)

retributiereglement vangen en opvang van loslopende dieren

In het belang van de publieke veiligheid laat het gemeentebestuur loslopende dieren vangen en opvangen door een hiervoor aangestelden firma. De eigenaars van deze dieren betalen hiervoor € 120,00 per, dier.
 retributiereglement vangen en opvang van loslopende dieren (11 oktober 2017 - gepubliceerd 12 oktober 2017)

retributie gebruik energiemeters

Wie een energiemeter wil lenen (max. 14 dagen) betaalt een borgsom van € 10,00.
retributiereglement uitlening energiemeters (19 december 2019 - gepubliceerd 20 december 2019)

retributie afleveren van drukwerk

Bocholter verenigingen en instellingen kunnen gebruk maken van de gemeentelijke drukkerij tegen democratische tarieven.
retributiereglement drukwerk (15 november 2019 - gepubliceerd 19 november 2019)

retributie afleveren van zandzakjes

Ingeval van ernstige wateroverlast en kans op overstromingen moeten onze inwoners preventief kunnen beschikken over zandzakjes. Deze zakjes worden verkocht aan € 1,00 per stuk. 
retributiereglement verkoop zandzakjes (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

huishoudelijk reglement begraafplaatsen en retributie grafkelders

De retributie bedraagt € 600,00 voor een grafkelder.
huishoudelijk en retributiereglement grafkelders (gepubliceerd 19 februari 2014)

retributie herbegravingen

Bij de volledige ontruiming van een perceel op één van de vier gemeentelijke begraafplaatsen kunnen de nabestaanden kiezen voor het opgraven en herbegraven van de stoffelijke resten. Hiervoor betaalt men een retributie van:
- € 500,00 voor het herbegraven bij familie in een bestaand graf
- € 1000,00 voor het herbegraven in een nieuw graf
retributiereglement herbegraven (schepencollege van 10 november 2016 - bekendmaking 21 november 2016)

retributie voornaamswijziging

Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid van de minister van Justitie om een voornaamswijziging te doen, overgedragen aan de ambtenaar van burgerlijke stand. De prijs in Bocholt is vastgesteld op € 50,00 en € 5,00 voor transgenders. Personen van vreemde nationaliteit die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken zijn vrijgesteld.
retributiereglement voonaamswijziging (gemeenteraad 2 maart 2019 - bekendmaking 2 april 2019)

retributie bibliotheek 'de Priool'

Dit reglement omvat o.a. het lidmaatschap van de bibliotheek, het reserveren van materialen, het lenen bij andere bibliotheken, het fotokopiëren en afprinten van documenten, de boetes bij het laattijdig terugbrengen van materialen en het vergoeden van materialen bij beschadiging, verlies of diefstal.
Retributiereglement bib 'de Priool' (gemeenteraad 28 maart 2019 - bekendmaking 2 april 2019)

retributie oude bibliotheekmaterialen

Oude boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen die ofwel in slechte staat, ofwel
verouderd zijn en daarom niet meer voor uitlening of raadpleging in aanmerking komen, worden eerst aan de
Heemkundige Kringen aangeboden zodat bepaalde werken, die als plaatselijk documentair
en cultureel erfgoed kunnen worden beschouwd, blijvend bewaard worden. De resterende zaken worden verkocht tegen € 0,50 per boek, tijd schift, DVD of CD. 
retributiereglement oude bibliotheekmaterialen (27 augustus 2015 - bekendmaking 3 september 2015)

retributie toeristische producten

Op de dienst Vrije Tijd en aan de balie van het gemeentehuis worden diverse toeristische producten (kaarten, relatiegeschenken, ...) aan inwoners en bezoekers verkocht. 
retributiereglement toeristische producten (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

retributie relatiegeschenken

De gemeente verkoopt een aantal relatiegeschenken aan de balie van het gemeentehuis: beeldje Elleteut: € 25,00, beeldje Textielteut: € 25,00,  beeldje Torenkruier: € 35,00, boek 'met een geloof dat torens verzet': € 15,00, toponomie van Bocholt (J. Molemans): € 25,00, dialectwoordenboek Bocholt: € 10,00,  dialectwoordenboek Kaulille: € 10,00
retrubutiereglement relatiegeschenken (gemeenteraad 28 november 2019 - gepubliceerd 2 december 2019)

dranktarieven levering aan verenigingen culturele infrastructuur

De Leemskuil, De Steen en De Kroon 
De tarieven voor dranken en versnaperingen voor organisaties die drank en/of versnaperingen aankopen van het AGB/de concessionaris (de Leemskuil, de Steen en de Kroon) in het kader van hun gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur, worden vastgesteld door het AGB. 
Aanpassing dranktarieven levering aan verenigingen culturele infrastructuur (directiercomité AGB 7 november 2019 - gepubliceerd 12 november 2019) 

retributie kosten betalingsherinnering 

De kosten voor het versturen van betalingsherinneringen (zowel bij fiscale als niet-fiscale) bedragen:
- eerste herinnering: gratis
- tweede herinnerings: € 6,00
AGB: retributiereglement kosten betalingsherinnering (24 oktober 2019 - gepubliceerd 31 oktober 2019)
gemeente: retributieregelement kosten betalingsherinnering (24 oktober 2019 - gepubliceerd 31 oktober 2019)

verkoop eID-kaartlezer

Om onze inwoners de mogelijkheid te geven om attesten en formulieren digitaal op te vragen via deze website, verkopen we aan de balie van het gemeentehuis kaartlezers aan € 15,00/stuk.
retributiereglement verkoop kaartlezers (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

Verkoop Bocholter vlaggen

Om de uitstraling van onze gemeente bij feestelijkheden te ondersteunen worden er Bocholter vlaggen verkocht aan onze inwoners voor € 15,00/stuk
retributiereglement verkoop Bocholter vlaggen (gemeenteraad 24 oktober 2019 - gepubliceerd 25 oktober 2019)

Verkoop fotokopies aan burgers

€ 0,15 per zwart/wit kopie A4
€ 0,25 per zwart/wit kopie A3
€ 1,00 per kleurenkopie A4
€ 2,00 per kleurenkopie A3
retributiereglement verkoop fotokopies (27 april 2017 - gepubliceerd 2 mei 2017)

De behandeling van bezwaren tegen gemeentebelastingen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt. 
Het kan ook per e-mail, gericht aan de gemeentesecretaris Eddie Brebels, eddie.brebels@bocholt.be of via fax 089 20 19 21.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift. 
In dat geval zal de datum van de hoorzitting worden meegedeeld, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen. 
De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor Bocholt is dat de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden. 

De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073).
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. 

De invordering en de geschillenbeslechting voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering. 
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.. 
Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.