Leefloon

In de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt de toekenning van een leefloon voorzien. Als je géén inkomsten hebt of inkomsten die lager zijn dan de vastgelegde leefloonbedragen, dan kan je aanspraak maken op aanvullend een leefloon.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een leefloon

Leeftijd
Je bent meerderjarig (+18 jaar)
Je bent jonger dan 18 jaar en:

 •  zwanger
 •  je hebt kinderen ten laste
 • je bent ontvoogd door huwelijk

Nationaliteit

 • Belg zijn
 • of onderdaan van een land van de Europese Unie die het voordeel geniet van de toepassing van de verordening (E.E.G.) nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, of een lid van zijn gezin
 • of staatsloos
 • of erkende vluchteling
 • of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven zijn


Inkomsten

 • je beschikt niet over eigen inkomsten
 • je hebt een eigen inkomen maar dat is lager dan:
  - 1.254,82 EUR per maand (15.057,85 EUR per jaar) voor een persoon met gezinslast
  - 910,52 EUR per maand (10.926,19 EUR per jaar) voor een alleenstaande persoon
  - 607,01 EUR per maand (7.284,12 EUR per jaar) per samenwonende persoon
 • alle eigen inkomsten worden verrekend, behalve kinderbijslag voor je kinderen, onderhoudsgeld voor je kinderen, studiebeurzen...

Het OCMW heeft alle documenten van je nodig die jouw situatie kunnen aantonen. Je kan hier bekijken welke bewijsstukken zullen worden opgevraagd. Breng deze zeker mee op je eerste afspraak.

Uitputten van je rechten

Je dient je rechten op loon / werkloosheidsuitkering / ziektevergoeding / pensioen / onderhoudsgeld of andere mogelijke uitkeringen uit te putten, en hiervoor de nodige stappen te zetten.

Je plichten

Je dient aan te tonen dat je werkbereid bent en dat je de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden. Indien je om gezondheidsredenen niet kan werken, kan je een medisch attest aanvragen.

Bedragen van het leefloon

Het leefloon bedraagt:

 • 1254,82 EUR per maand (15.057,85 EUR per jaar) voor een persoon met gezinslast (uitsluitend samenwonen met kinderen en waarvan er minstens 1 minderjarig is en/of een partner)
 • 910,52 EUR per maand (10.926,19 EUR per jaar) voor een alleenstaande persoon
 • 607,01 EUR per maand (7.284,12 EUR per jaar) per samenwonende persoon

Let op:

1. De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Alle eigen bestaansmiddelen worden verrekend.

2. Vanaf 01.01.2005 is de speciale categorie voor de alleenstaanden met verhoogd bedrag weggevallen omdat zij onderhoudsgeld dienden te betalen. Deze gerechtigden kunnen vanaf 01.01.2005 aanspraak maken op specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden (art 68 qq § 3 van de organieke wet).

Je bent jonger dan 25 jaar

Indien je jonger bent dan 25 jaar heb je recht op maatschappelijke integratie door het afsluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) na aanvraag leefloon. Het GPMI moet afgesloten zijn binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraagdatum van het leefloon. Bij de onderhandeling rond het GPMI kan je je laten bijstaan door een persoon naar keuze. Voordat je het GPMI tekent, krijg je 5 dagen bedenktijd en kan je je laten horen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) is een contract, afgesloten tussen jezelf en het OCMW met de bedoeling je maatschappelijke integratie te bevorderen. In dit contract worden een aantal duidelijke afspraken gemaakt waaraan de verschillende partijen zich moeten houden. Het is een contract op maat, aangepast aan jouw individuele situatie, en zal je meestal leiden naar een aangepaste tewerkstelling. Op jouw verzoek of op vraag van je maatschappelijk werker, kan een 'derde partij' in dit contract betrokken worden: de school, een opleidingscentrum, een andere begeleidingsdienst, ... In de informatie over het leefloon gebruiken we vaker de afkorting GPMI om het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie aan te duiden.

Je bent ouder dan 25 jaar

Indien je ouder bent dan 25 jaar heb je recht op maatschappelijke integratie door toekenning van een leefloon.
De toekenning én het behoud van het leefloon kunnen gepaard gaan met het afsluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Het GPMI wordt afgesloten op vraag van jezelf of van het OCMW. Bij de onderhandeling rond het GPMI kan je je laten bijstaan door een persoon naar keuze. Voordat je het GPMI tekent, krijg je 5 dagen bedenktijd én kan je je laten horen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Behandeling aanvraag leefloon

De aanvraag moet behandeld worden binnen de 30 dagen. Voordat er een beslissing kan genomen worden over de toekenning of weigering van het leefloon, onderzoekt een maatschappelijk werker je woonsituatie, gezinssituatie en alle gezinsinkomsten. Je dient alle nodige inlichtingen te verschaffen en aangifte te doen van alle bestaansmiddelen. Voordat er beslist wordt tot toekenning, herziening of weigering van het leefloon, kan je vragen gehoord te worden door het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Hoorrecht en leefloon

Indien je dit wenst kan je gehoord worden door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, voordat dit comité een beslissing neemt over je hulpvraag. Dit betekent letterlijk dat je jouw stem kan laten horen en jouw mening kan meedelen in de vergadering waar je dossier behandeld wordt. Je kan je laten horen bij iedere toekenning, weigering of herziening van een leefloon, bij het afsluiten van een GPMI, wanneer een sanctie wordt opgelegd of bij terugvorderingen van het leefloon. Je kan je laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. De voorzitter, raadsleden en maatschappelijk werkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat je vertelt en wat zij weten uit het dossier wordt enkel gebruikt om een correcte beslissing te nemen. Die informatie blijft binnen de muren van ons OCMW.

Beslissing over het leefloon

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Je ontvangt binnen de 8 dagen na de vergadering een brief met de beslissing aan huis.

Beroepsmogelijkheid (als je het niet eens bent met de beslissing)

Je kan beroep aantekenen tegen iedere beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over het leefloon als je niet akkoord gaat met die beslissing. Je doet dit binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing. Het beroep richt je per brief aan de Griffie van de Arbeidsrechtbank van Tongeren, Kielenstraat 22, bus 2 te 3700 Tongeren. Het beroep schorst de uitvoering van de beslissing niet. Dit betekent dat het OCMW zijn eigen beslissing uitvoert totdat de Arbeidsrechtbank hierover anders beslist in een vonnis.
Alle informatie hierover vind je altijd in de beslissingsbrief die je ontvangt.

Terugvordering van het leefloon

Je ontvangt steeds een beslissing met betrekking tot de terugvordering, met vermelding van de reden én met de berekeningswijze.

Je kan vragen dat het OCMW omwille van bepaalde redenen afziet van de terugvordering. Je bespreekt die 'redenen' met je maatschappelijk werk(st)er.

Je kan ook vragen om de terugbetaling te mogen doen in maandelijkse schijven.

Je situatie wijzigt!

Je moet alle wijzigingen in je situatie, die invloed kunnen hebben op het toegekende leefloon, onmiddellijk meedelen aan de sociale dienst, met het oog op de herziening of aanpassing van je recht.

Het OCMW zal zelf ook op de geregelde tijdstippen en minstens 1 keer per jaar nagaan of alle toekenningsvoorwaarde nog vervuld zijn. Je moet ook vooral het OCMW inlichten indien je langer dan één maand naar het buitenland gaat en meedelen welke de reden is van je buitenlandse reis. Indien je geen aangifte doet van wijzigingen kunnen er sancties genomen worden door het OCMW dat de onrechtmatig uitgekeerde bedragen terugvordert.